Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád
a servis zboží

masážní křesla-az

IČO: 64464296

(dále jen "Prodávající")1. Kupní smlouva - uzavření a zrušení

Kupní smlouva, na základě které je uskutečněn prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká okamžikem učinění objednávky kupujícím. Objednávku (dále jen „Objednávka“) lze učinit následujícími způsoby:

- pomocí internetového virtuálního obchodu (https://www.masaznikresla-az.cz)
- elektronickou poštou (masaznikresla-az@seznam.cz)
- telefonicky                (+420 723 355 076  )        


Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky odesláním "Potvrzení přijetí objednávky" elektronickou poštou. Potvrzení obsahuje údaje o druhu, počtu a cenách zboží, formě úhrady a způsobu zaslání nebo převzetí zboží.

Při neosobním převzetí objednaného zboží má kupující do 14 dnů právo na odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 při dodržení těchto podmínek:

- Kupující telefonicky nebo elektronickou poštou sdělí prodávajícímu žádost o odstoupení od smlouvy. Kupující uvede v žádosti číslo daňového dokladu, datum prodeje a číslo bankovního účtu pro bezhotovostní převod dobropisované ceny zboží nebo adresu, kam má být dobropisovaná částka zaslána poštovní poukázkou.  

- Kupující dopraví zboží na své náklady do sídla firmy prodávajícího. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající částku ve výši prodejní ceny zboží bankovním převodem na účet kupujícího, nebo poštovní poukázkou na kupujícím uvedenou adresu, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět.


2. Prodejní ceny zboží

Ceny zboží se zobrazují zákazníkovi po jeho vstupu do elektronického obchodu.

3. Doručení a převzetí zboží

Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží způsobem zvoleným v Objednávce, za ceny platné v čase uzavření kupní smlouvy a v termínu uvedeném v "Potvrzení přijetí objednávky".

Kupující se zavazuje převzít od prodávajícího zboží dle učiněné Objednávky a uhradit kupní cenu.

Adresu dodání zboží kupující uvede v Objednávce. Tato adresa bude uvedena na faktuře jako "Konečný příjemce" a na dodacím listu jako „Dodací adresa“.


4. Platba za dodané zboží

Kupující platí zboží způsobem zvoleným v Objednávce, nebude-li prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak..

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu uvedenou ve faktuře nejpozději  při převzetí zboží. V případě, že kupující je povinen po dohodě s prodávajícím uhradit zboží dle zálohové faktury, je povinen tuto zálohovou fakturu uhradit do 5 dnů od jejího doručení formou elektronické pošty  na adresu uvedenou v Objednávce (dále jen „Adresa kupujícího“). Pokud zálohová faktura nebude uhrazena v této lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to tak, že kupujícímu písemně sdělí formou elektronické pošty na Adresu kupujícího své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. V takovém případě smlouva zaniká od samého počátku.

5. Reklamace

Pokud se u objednaného zboží projeví v průběhu záruční doby závada, má kupující právo zaslat reklamované zboží na své náklady zpět do smluvního servisního střediska:
 

 

Záruka se vztahuje na výrobní vady, nikoli na běžné opotřebení výrobku. V případě poškození vzniklého při letecké přepravě kontaktujte ihned reklamační přepážku příslušné letecké společnosti.

K reklamovanému zboží musí být přiložen prodejní doklad (kopie dokladu) a popis reklamované závady. V případě nesplnění některé z podmínek reklamace zboží, bude reklamované zboží zasláno kupujícímu zpět  na Dodací adresu.

Prodávající ve lhůtě do 30 dnů od přijetí reklamace (při splnění všech podmínek zde definovaných) zboží opraví nebo vymění za bezvadné nebo sdělí kupujícímu, že jeho reklamace není oprávněná.


6. Ostatní ustanovení

Veškerá ostatní ustanovení se řídí platnými zákony a předpisy ČR, zejména zákonem č. 513/1991 Sb a zákonem č. 40/1964 Sb.

Objednáním zboží kupující bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.V Otrokovicích, dne 1. dubna 2010

 


Kontakt

Masážní křesla-az


Brno-Brněnská 1066
Brno Modřice
IČO 64464296
Otevírací doba: Po tel. domluvě.


V Zahrádkách 860, 330 21 Líně - Sulkov
Otevírací doba: Po tel. domluvě.Prodejna Praha - Vestec

Nad Safinou I 342, Vestec, 252 42

GPS Loc: 49.98305643185303, 14.49296937251054
Otevírací doba: Po tel. domluvě.


+420723355076
+420723548129